Vaikuttamistyö

FinFamin hallitusohjelmatavoitteet 2015-2019


1. Mielenterveysomaisten tiedonsaantioikeutta lisätään

Psykiatriseen sairaalahoitoon tulee säännöllisesti potilaita, jotka kieltävät yhteydenoton omaisiin. Tällöin salassapitosäädökset saattavat estää terveydenhuollon henkilöstöä antamasta tietoa lähiomaisille mielenterveyspotilaan olinpaikasta ja hoidosta. Hoitohenkilökunta ei myöskään aina miellä omaisia osaksi hoitoketjua ja omaiset saatetaan sulkea pois potilaan hoidosta kiireeseen, vaitiolovelvollisuuteen ja sairastuneen itsemääräämisoikeuteen vedoten.


Tavoite: Akuutissa tilanteessa potilas ei aina pysty ilmaisemaan omaa tahtoaan. Hoidon tuloksellisuuden
ja omaisten jaksamisen kannalta on tärkeää, että omaiset saavat riittävästi tietoa psyykkisesti sairaan läheisensä sairaudesta ja hoidosta. Mielenterveyslain kokonaisuudistuksen yhteydessä tulee pohtia säädöksiä ja käytäntöjä jotka, huomioiden potilaan oikeussuojan ja lähiomaisten tiedon ja tuen tarpeen, tukisivat
yhteistyötä potilaan, omaisten ja terveydenhuollon henkilöstön välillä.

 

2. Kansallisen omaishoidon kehittämisohjelma toteutetaan ja mielenterveysomaisten oikeus omaishoidon tukeen turvataan

Suomalaisista hieman yli 42 000 henkilöä on solminut omaishoitosopimuksen hoidettavan kotikunnan kanssa. Omaishoidon tukea myönnetään kuitenkin vain 1-2 prosentille mielenterveysomaisista, vaikka perusteet tuen saamiselle tulisi olla yhtäläiset. Omaishoidon tuen ulkopuolella olevat mielenterveysomaiset eivät saa muita palveluita ja tukea. Mielenterveysomaisten näkökulmasta ongelmana on eriarvoisuus.


Tavoite: Omaishoitajien ja hoidettavien yhdenvertaisuutta täytyy parantaa yhtenäistämällä tuen myöntämisperusteet ottamaan huomioon mielenterveyssektorin erityispiirteet. Lisäksi omaishoidon  tukipalveluihin on saatava lisää tietotaitoa mielenterveysasioista mielenterveysomaisten tilanteen ja aseman ymmärtämiseksi.

3. Kansallinen itsemurhien ehkäisyohjelma käynnistetään ja itsemurhan tehneiden läheiset huomioidaan

Läheisen itsemurha on omaisille järkytys ja kuormittaa omaisia. Varhaisen tuen puute voi johtaa perheen elämänlaadun ja hallinnan laskuun, työkyvyn alenemiseen, sairauspoissaoloihin ja jopa ennenaikaiseen eläköitymiseen. Itsemurhan tehneiden läheisillä on myös kohonnut itsemurhariski. Avun ja tuen tarjoaminen äkillisessä kriisitilanteessa sekä myöhempi jälkihoito ovat omaisen selviytymisen kannalta erityisen tärkeitä. Kriisiavun/Palveluiden saanti ja laatu vaihtelee kuitenkin suuresti paikkakunnittain.


Tavoite: Suomeen saadaan itsemurhien ehkäisyohjelma, jossa huomioidaan myös itsemurhan tehneiden tai sitä yrittäneiden läheiset. Jokaisen itsemurhan tehneen läheisen on mahdollista saada tukea matalan kynnyksen periaatteella ja erityistoimia kohdennetaan riskiryhmille, joihin itsemurhan tehneiden läheiset kuuluvat. Erityisesti lasten ja perheiden tukeminen on erittäin tärkeätä koetun itsemurhakuoleman jälkeen.