Läsnäoloa, vaikuttamista ja tukea

FinFami – Kanta-Hämeen mielenterveysomaiset ry aloitti toimintansa vuonna 1997. Se toimi ensin Omaiset mielenterveystyön tukena Tampere ry:n alaisena jaostona. Oma yhdistys, Omaiset mielenterveystyön tukena Kanta-Häme ry, rekisteröitiin huhtikuussa 1998. Nykyisen nimensä yhdistys sai vuonna 2013.

Yhdistyksen tarkoituksena on tukea mielenterveyspotilaiden omaisia. Sen toimintaan kuuluu edunvalvontaa, koulutusta, tiedottamista, yhteistyötä mielenterveystyötä tekevien julkisten ja yksityisten palveluntuottajien ja vapaaehtoisjärjestöjen kanssa, sekä jäsenten virkistystoimintaa ja luottamuksellisessa hengessä tapahtuvaa, rakentavaa kokemusten jakamista.

Toimintavuosiensa aikana yhdistys on tehnyt määrätietoisesti työtä omaisen äänen kuulumiseksi. Valistustyö ja ahkera näkyminen tapahtumissa ja mediassa on ollut osanaan avaamassa hedelmällisempää keskusteluilmapiiriä mielenterveyskysymyksiä koskien ja lieventänyt läheisen sairastumiseen etenkin toiminnan alkuvuosien aikaan liittynyttä häpeää ja leimaantumisen pelkoa.

Nykyisin ymmärrys omaisten tärkeästä roolista sairastuneen rinnalla lisääntyy jatkuvasti, ja kokemusperäisen tiedon arvostus on huomattavasti lisääntynyt. Potilas ja hänen perheensä ei ole ainoastaan hoidon kohteena, vaan heidät kohdataan useammin ihmisinä, joilla on sanottavansa heitä koskevissa asioissa. Tässä tarkoituksessa yhdistys on panostanut viime vuosien aikana vahvasti esimerkiksi kokemusasiantuntijoiden koulutukseen.

Avoimuuden lisääntyminen näkyy yhdistyksen toiminnassa esimerkiksi siinä, että nykyisin ryhmiin saapuu kävijöitä suoraankin, omasta aloitteesta, kun joinakin vuosina kulku tapahtui yksinomaan omaisneuvonnan kautta. Ryhmätoiminta on alettu nähdä hyvänä mahdollisuutena jakaa ajatuksia, eikä siihen osallistumista leimaa enää yhtä vahva leimaantumisen pelko, kuin aikaisempina vuosina. Yhdistys on vuosien varrella panostanut monipuoliseen ryhmätarjontaan, jotta erilaisissa elämäntilanteissa oleville omaisille löytyisi parasta mahdollista tukea. Uusimpana ryhmistä aloittaa syksyn 2017 aikana sateenkaariperheille suunnattu ryhmä.

Myös vaikuttamistyö keskusliiton kanssa on ollut hedelmällistä. Yhteistyöverkostojen luominen näkyy lisääntyneinä yhteydenottoina. Kokemusasiantuntijoita ja yhdistyksen vapaaehtoisia ja työntekijöitä kysytään jatkuvasti enemmän mukaan yhteiskunnalliseen keskusteluun.

Hoitavien tahojen toiminnassa omaisten huomioiminen on ollut esillä, vaikkei se kaikkialla edelleenkään tarvittavissa määrin toteudu. Omaisten oma jaksaminen ja tuentarve nousee kuitenkin jo jossain määrin esille, vaikka asiat eivät sillä saralla vielä hyvin olekaan. Paljon parannusta on kuitenkin saatu aktiivisella yhdistystoiminnalla aikaan.

20-vuotias yhdistys on iloinen jo tapahtuneesta muutoksesta asenneilmapiirissä, mutta muistuttaa, että paljon on vielä tehtävääkin. Omaistoiminnassa on vielä katvealueita myös Kanta-Hämeen alueella. Nyt toiminta-alueena on ollut pääasiassa Hämeenlinnan seutu, mutta toimintaa halutaan myös laajentaa niin, että jatkossa Riihimäen ja Forssan alueiden avuntarvitsijoita kyettäisiin palvelemaan myös. Myös omaisten huomioimisen hyvät käytännöt hoitotahojen toiminnassa on saatava juurrutettua osaksi mielenterveystyön arkea nykyistä kattavammin.